Elektronski katalog

Elektronski katalog

Kratak istorijat

Tradicija organizovanog čitanja u gradu rezultirala je otvaranjem Velikobečkerečke građanske kasine 1837/38 godine, u čijem sastavu je delovala i biblioteka. Prvi bibliotekar u gradu zvao se Šandor Nikolić.
Dana 10. marta 1861. godine osnovana je Prva srpska čitaonica u Velikom Bečkereku.
Pored ove dve institucije, delovao je jedan broj zanatskih , verskih, školskih društava za čitanje i čitaonica. Školska biblioteka Pijarističke gimnazije imala je izuzetno bogat knjižni fond.
Između dva svetska rata u gradu nije postojala javna bibilioteka, ali veliki broj korisnika imale su biblioteka Gimnazije, biblioteka Sokolskog društva i biblioteka Udruženja “Dositej”.
Nakon oslobođenja, od novembra 1944. započelo je prikupljanje knjiga i umetničkih predmeta, prvenstveno iz napuštanih nemačkih kuća.Tako je osnovana jedinstvena ustanova kulture koju su činili Narodni muzej i biblioteka. Razdvojile su se i kao nezavisne ustanove kulture počele sa radom početkom 1946. godine. Početni fond biblioteke brojao je oko 10.000 publikacija, ne samo knjiga, nego i novina i časopisa.
Do 1962. godine nosila je ime Gradska biblioteka i čitaonica, a potom ustanova dobija ime narodnog heroja Žarka Zrenjanina.
Od 24. januara 1967. godine dodeljena joj je zgrada na Trgu slobode broj 2 gde se i danas nalazi.
Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ matična je bibliotekama Srednjobanatskog okuga. Gradeći svoj identitet na dugoj tradiciji organizovanog čitanja u gradu, danas biblioteka predstavlja moderan informaciono-dokumentacioni centar, prepoznatljiv i po izdavačkoj delatnosti, knjižari, knjigoveznici i štampariji. Sve u vezi sa knjigom smešteno je pod jednim krovom.