Elektronski katalog

Elektronski katalog

Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“  Zrenjanin je matična za javne, školske, specijalne i biblioteke u ustanovama, organizacijama i udruženjima na teritorijama opština: Zrenjanin, Žitište, Nova Crnja, Novi Bečej i Sečanj.

Kao matična, Biblioteka je formirala registre svih navedenih tipova biblioteka u Srednjem Banatu, ažurira ih, dopunjava, unosi promene i prati njihov rad. U registre do sada je upisano 97 biblioteka: 5 opštinskih sa 22 ogranka, 63 školske (51 u osnovnim školama i 12 u srednjim), 4 specijalne i 3 u drugim organizacijama;  

Matično odeljenje zrenjaninske biblioteke kontinuirano prati stanje u svim bibliotekama za koje je nadležna u pogledu stručne uređenosti bibliotečke građe prema važećim propisima i standardima, rada sa korisnicima, smeštaja građe, nabavke, revizije i otpisa, statistike, stručnog kadra; pruža stručnu pomoć, ukazuje na propuste i predlaže rešenja, obaveštava bibliotekare o novinama u bibliotečkoj delatnosti, snima stanje i predlaže mere za unapređenje, sistematski radi na edukaciji bibliotekara, pomaže kandidatima za polaganje stručnog i drugih specijalističkih ispita u pripremi, vrši nadzor nad stručnim radom i predlaže mere, redovno održava sastanke aktiva bibliotekara, najbolje bibliotekare predlaže za nagrade, održava edukativne seminare iz oblasti stručnog bibliotečkog posla, sve u cilju dobrog funkcionisanja biblioteka u Srednjem Banatu, stalnog povećanja njihog broja i unapređenja njihovog rada;

Kroz sve pomenute aktivnosti formirana je stabilna bibliotečka mreža u Srednjobanatskom okrugu, gde su bibliotekari organizovani u aktive prema tipu biblioteke u kojoj rade (aktiv direktora opštinskih biblioteka, osnovnoškolskih i srednjoškolskih, specijalnih i aktiv biblioteka u drugim ustanovama i organizacijama i jedan veliki zajednički aktiv svih bibliotekara Srednjeg Banata kao cehovsko udruženje). Sve biblioteke i bibliotekari su upućeni na Matičnu biblioteku kao prvu adresu na koju se pre svih obraćaju za svako pitanje, problem, uputstvo...

Pored biblioteka upisanih u registre za koje je prema Zakonu o bibliotečko-informacionoj delatnosti nadležna zrenjaninska biblioteka, Matično odeljenje odlično sarađuje sa svim ostalim bibliotekama na terenu: sa bibliotekama Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, Visoke tehničke škole strukovnih strudija, bibliotečkim zbirkama Gerontološkog kluba i Mesne zajednice „Veljko Vlahović“, Međuopštinskom organizacijom slepih i slabovidih...

U toku je akcija u kojoj bibliotekar Matičnog odeljenja u saradnji sa Međuopštinskom organizacijom slepih i slabovidih sprovodi edukaciju učenika trećih i četvrtih razreda osnovnih škola o pravilnom ponašanju prema slepim i slabovidim osobama, kao i edukacija učenika zrenjaninskih škola o građi specijalnih biblioteka i njenoj upotrebi koja se realizuje  kroz saradnju Matičnog odeljenja sa bibliotekarom Narodnog  muzeja Zrenjanin.